Α. Επιλογή και στόχοι του προγράμματος

Α 1. Επιλογή

Α 2. Στόχοι


Βιοποικιλότητα - Σταθμοί

Β. Γνωστικό μέρος - Θεωρητική προσέγγιση


Β 1. Εισαγωγή

Β 1.1. Η Δημιουργία του Σύμπαντος

- Η Μεγάλη Έκρηξη
- Πώς σχηματίστηκε η Γη

Β 1.2. Η Εμφάνιση της ζωής στη Γη

Β 2. Βιοποικιλότητα

Β 2.1. Τι είναι και γιατί μας ενδιαφέρει

Β 2.1.1. Τι είναι η βιοποικιλότητα


- Γενετική ποικιλότητα είδους

- Ποικιλότητα ειδών
- Ποικιλότητα οικοσυστημάτων

Χερσαία οικοσυστήματα
Υδατικά οικοσυστήματα
Μεσογειακά οικοσυστήματα

- Πολιτισμική ποικιλότητα

Β 2.1.2. Γιατί μας ενδιαφέρει η διατήρηση της βιοποικιλότητας

- Η οικολογική σημασία της βιοποικιλότητας

α) Σταθερότητα οικοσυστημάτων και οικολογικές διεργασίες
β) Γενετική ποικιλότητα είδους και ποικιλότητα ειδών
γ) Βιολογική ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων
δ) Διαμόρφωση κλίματος

- Η άμεση σημασία της βιοποικιλότητας για τον άνθρωπο


Η βιοποικιλότητα βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας


α) Παραγωγή φαρμάκων
β) Παραγωγή τροφίμων
γ) Ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας
Βιοτεχνολογία και Βιοηθική
δ) Παραγωγή ενέργειας
ε) Παραγωγή οικοδομικών υλικών
στ) Βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων - πηγή τουριστικού ενδιαφέροντος

Β 2.2. Παράγοντες που απειλούν τη βιοποικιλότητα


Β 2.2.1. Καταστροφή και διακοπή της συνέχειας των οικοσυστημάτων

Β 2.2.2. Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο της ανύψωσης της θερμοκρασίας του πλανήτη (global warming)

Β 2.2.3. Χημική ρύπανση

Β 2.2.4. Τεχνητή ή τυχαία εισαγωγή ειδών σε οικοσυστήματα

Β 2.2.5. Ανθρωπογενείς επεμβάσεις που απειλούν έμμεσα τη διαχρονική διατήρηση της βιοποικιλότητας

Β 2.3. Διαχείριση της βιοποικιλότητας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Β 2.3.1. Ex Situ πρακτικές διαχείρισης της βιοποικιλότητας
(Τράπεζες γενετικού υλικού / Γενωματικές βιβλιοθήκες)


Β 2.3.2. In Situ πρακτικές διαχείρισης της βιοποικιλότητας

Προστατευόμενες περιοχές:

Επιστημονικό απόθεμα ή και φυσικό απόθεμα απόλυτης προστασίας
Εθνικά Πάρκα (Εθνικοί Δρυμοί)
Μνημεία της Φύσης ή και χαρακτηριστικά στοιχεία της φύσης
Διαχειριζόμενο φυσικό απόθεμα - Καταφύγιο άγριας ζωής
Προστατευόμενα τοπία και θαλάσσια τοπία
Αποθέματα φυσικών πόρων
Βιοτική περιοχή της φύσης ή και ανθρωπολογικό απόθεμα
Περιοχή διαχείρισης πολλαπλών σκοπών ή και περιοχή διαχειριζόμενων φυσικών πόρων
Αποθέματα της βιόσφαιρας
Θέσεις παγκόσμιας κληρονομιάς
Υγρότοποι
Θαλάσσια Πάρκα

Β 2.3.3. Έλεγχος της εμπορικής εκμετάλλευσης των προϊόντων άγριας ζωής

Β 2.3.4. Αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων

Β 2.3.5. Ανάπτυξη ειδών σε συνθήκες αιχμαλωσίας και τεχνητή
εισαγωγή ειδών σε φυσικά οικοσυστήματα

Β 2.3.6. Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας


Β 2.3.7. Τρόποι αντιμετώπισης των προβλεπόμενων κλιματικών αλλαγών

Β 2.3.8. Διατήρηση των παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης των οικοσυστημάτων και βιώσιμη ανάπτυξη

Β 2.3.9. Ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Βιοποικιλότητα: Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Γ. Λεξικό όρων


Δ. Βιβλιογραφία

Τα σχετικά δημοσιεύματα που παρατίθενται ενισχύουν τη θεωρητική υποστήριξη του θέματος και μπορούν να αξιοποιηθούν σε παιδαγωγικές δραστηριότητες.