αναπνοή εδαφικό ανάγλυφο όξινη βροχή
αποικοδόμηση-αποικοδομητές ενδημικό είδος πανίδα
αποψίλωση ενδιαίτημα σάκχαρα - γλυκόζη
βιοποικιλότητα επιφανειακή απορροή σκληρόφυλλα - αείφυλλα
βιότοπος εποχικός διμορφισμός τροφική αλυσίδα
βολβόφυτα θερόφυτα pH
διάπλαση κλίμα φωτοσύνθεση
διαπνοή κομοστέγη χλωρίδα
δρυμός οικοθέση ή οικολογικός θώκος χλωροπλάστες - (χλωροφύλλη)
έδαφος οικοσύστημα χούμος

ενδιαίτημα: (οικότοπος)(habitat) τόπος που ζει και συνήθως αναπαράγεται ένα είδος, ένας πληθυσμός ή μία βιοκοινότητα και χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες συνθήκες.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα