ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Επιλογή και Στόχοι του Προγράμματος Β. Γνωστικό μέρος - Θεωρητική προσέγγιση

 

Α 1. Επιλογή

Α 2. Ειδικοί Στόχοι προγράμματος

 

Β 1. Ενότητα Α΄ : Ενέργεια και ανθρώπινες δραστηριότητες

1. Τι είναι ενέργεια
2. Μορφές ενέργειας
3. Νόμοι διατήρησης της ενέργειας
4. Μέτρηση της ενέργειας
5. Ροή ενέργειας στα οικοσυστήματα
6. Πηγές ενέργειας (Μη ανανεώσιμες πηγές - Ανανεώσιμες πηγές)
7. Φυσικοί πόροι και ενέργεια
8. Χρήση ενεργειακών πηγών στις διάφορες εποχές - Ιστορική αναδρομή
9. Αποτελέσματα χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Οικολογική κρίση - Περιβαλλοντική επιβάρυνση

Β 2. Ενότητα Β΄ : Εναλλακτικές πηγές ενέργειας

1. Αναγκαιότητα χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας
2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
2.1 Ηλιακή ενέργεια
2.1.1 Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
2.1.2 Ενεργητικά ηλιακά συστήματα
2.1.3 Παθητικά ηλιακά συστήματα
2.1.4 Ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο
2.2 Αιολική ενέργεια
2.2.1 Τεχνολογία ανεμογεννητριών
2.2.2 Χρησιμότητα αιολικής ενέργειας
2.3 Γεωθερμική ενέργεια
2.3.1 Θερμικές εφαρμογές
2.3.2 Χρησιμότητα γεωθερμικής ενέργειας
2.4 Ενέργεια του νερού
2.4.1 Υδραυλική ενέργεια
2.4.2 Ενέργεια ωκεανών (κυμάτων, παλίρροιας, θερμοκρασιακών διαφορών)
2.5 Ενέργεια βιομάζας

Β 3. Ενότητα Γ΄ : Αποτελεσματική χρήση - εξοικονόμηση ενέργειας

3.1 Τομείς εξοικονόμησης ενέργειας
3.1.1 Εξοικονόμηση ενέργειας στις Μεταφορές
3.1.2 Εξοικονόμηση ενέργειας στα Κτήρια
3.1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας στη Βιομηχανία
3.2 Μέθοδοι αλλαγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς με σκοπό ενεργειακά οφέλη
3.3 Απλά μαθήματα εξοικονόμησης ενέργειας - Ορθολογική χρήση ενέργειας

Γ. Δραστηριότητες

α) Ελέγξτε τις γνώσεις σας στην ενέργεια
β) Ερωτήσεις και προβλήματα

Δ. Φύλλα εργασίας

Ε. Μικρό Λεξικό Όρων (Γλωσσάρι)

Στ. Βιβλιογραφία