ΠΑΝΙΔΑ
ΧΛΩΡΙΔΑ

Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Αμφίβια


Στη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή της έχουν παρατηρηθεί 9 είδη αμφιβίων από τα οποία 5 αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Τα σημαντικότερα είναι:
Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra),Στεφανοτρίτωνας (Triturus cristatus), Πρασινόφρυνος (Bufo viridis), Δεντροβατραχάκι (Hyla arborea), Δαλματοβάτραχος (Rana dalmatina), Ελληνοβάτραχος (Rana graeca) και βεβαίως ο σε ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς Πρασινοβάτραχος (Rana ridibunda).