ΠΑΝΙΔΑ
ΧΛΩΡΙΔΑ

Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς


Έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 200 είδη πουλιών στη λίμνη της Καστοριάς, από τα οποία 90 τουλάχιστον αναπαράγονται στη λίμνη και στο παραλίμνιο δάσος. Από το σύνολο των ειδών που έχουν παρατηρηθεί στη λίμνη 45 είδη είναι προστατευόμενα με βάση την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, ενώ 33 είδη κατατάσσονται στις κατηγορίες του Κόκκινου Βιβλίου των Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.


Νεαροί κύκνοι

Τα δύο σημαντικότερα είδη που απαντώνται στη λίμνη είναι ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και η Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus), είδη που είναι από τα σπανιότερα και τα περισσότερο απειλούμενα στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια.
Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι :

- Στη λίμνη υπάρχει μεγάλος αριθμός βουβόκυκνων (Cycnus olor) που διαμένει μόνιμα και αναπαράγεται καθιστώντας την ως το σημαντικότερο τόπο αναπαραγωγής του βουβόκυκνου στην Ελλάδα.


Γκισάρια
- Οι αγριόπαπιες που διαχειμάζουν ξεπερνούν συνήθως τα 1000 άτομα και ανήκουν σε περισσότερα από 10 είδη με πολυαριθμότερο το Γκισάρι (Aythya ferina). Σ' αυτά περιλαμβάνεται και ο χηνοπρίστης (Mergus merganser), για τον οποίο η λίμνη της Καστοριάς αποτελεί ένα από τα νοτιότερα πεδία κατανομής του. Επίσης σημαντικός είναι ο αριθμός άλλων ειδών όπως η πρασινοκέφαλη (anas platyrhynchus), το κιρκίρι (anas craeca) και η μαυροκέφαλη (aythya fuligula).

- Είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη της Ελλάδας που διαχειμάζουν οι νυχτοκόρακες (Nycticorax nycticorax).
- Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το πλήθος των σκουφοβητηχταριών, των κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) και των Λαγγόνων που διαχειμάζουν στη λίμνη.

- Κατά τη μετανάστευση εκατοντάδες παρυδάτια πουλιά, όπως καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus) μαχητές (Philomachus pugnax), τρύγγες(Tringa sp), σκαλίδρες (Calidris sp.), χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus), λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta) κ.α. χρησιμοποιούν τα υγρολίβαδα στις όχθες της λίμνης για τροφοληψία.
Λευκοτσικνιάδες

- Η παρουσία των αργυροπελεκάνων αν και παρατηρείται σε όλη τη διάρκεια του έτους εντείνεται κατά την άνοιξη με μεγάλους αριθμούς, αφού αυτό το παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση είδος, αν και φωλιάζει στη γειτονική Μικρή Πρέσπα, έρχεται στη λίμνη της Καστοριάς για να βρει τροφή.

- Είναι μία από τις λίγες λίμνες στην Ελλάδα όπου φωλιάζουν ποταμογλάρονα (Sterna hirundo).
- Φωλιάζουν ταυτόχρονα τέσσερα είδη ερωδιών (τσικνιάδων), Νανοτσικνιάδες (Ixobrychus minutus), Νυχτοκόρακες (Nycticorax nycticorax), Κρυπτοτσικνιάδες (ardeola ralloides), Σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea).

Κατάλογος πουλιών

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) Γκισάρι (Aythya ferina)
Kορμοράνος (Phalacrocorax carbo) Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchus)
Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus) Κιρκίρι (Anas craeca)
Βουβόκυκνος (Cycnus olor) Μαυροκέφαλη (Aythya fuligula)
Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea) Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) Φαλαρίδα (Fulica atra)
Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Καστανοκέφαλος γλάρος (Larus ridibundus) Νανοτσικλητάρα (Dendrocopos minor)
Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) Παρδαλοτσικλητάρα (Dendrocopos major)
Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus) Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Λασπότρυγας (tringa glareola) Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
 Πελαργός (ciconia ciconia) Αιγίθαλος (Aegithalus caudatus)
Σκουφοβητηχτάρι (Podiceps cristatus)  Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arudinaceus)
Αλκιών (Alcedo athis) Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Γαϊδουροκεφαλάς (Lanius minor) Καρακάξα (Pica pica)
Χοντρομύτης (Coccothraustes coccothraustes)
Κότσυφας (Turdus merula)
Σκίουρος (Sciurus vulgaris) Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
  Λούγαρο, Χρυσοκαρδερίνα (Carduelis spinus)