ΠΑΝΙΔΑ
ΧΛΩΡΙΔΑ

Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Θηλαστικά


Στη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή της απαντώνται 49 είδη θηλαστικών από τα οποία 23 αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ .

Τα σημαντικότερα είναι :
Βίδρα (Lutra lutra) , Λύκος (Canis lupus), Καστανή Αρκούδα (Ursus arctos), Αλεπού (Vulpes vulpes), Αγριόγατος (Felis sylvestris), Νυφίτσα (Mustela nivalis), Κουνάβι (Martes foina), καθώς και αρκετά είδη νυχτερίδων και εντομοφάγων θηλαστικών.