Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑ∆ΙΟΥ

Σειρά: Βασικά κεί΅ενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τεύχος 1

Η σειρά "Βασικά κεί΅ενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" περιλα΅βάνει τις παρακάτω εκδόσεις:

Τεύχος 1: Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑ∆ΙΟΥ

Τεύχος 2: Η ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΤΙΦΛΙ∆ΑΣ

Τεύχος 3: Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Τεύχος 4: "ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 21" (AGENDA 21)

ISBN

∆ιεύθυνση: Λ. Βουλιαγ΅ένης 1, Τ.Κ. 116 36, Αθήνα

Τίτλος πρωτότυπου: BELGRADE CHARTER

Μετάφραση: Αγγελική Τρικαλίτη

Γλωσσική επι΅έλεια: Μαρία Χατζηε΅΅ανουήλ, Αγγελική Τρικαλίτη

Υπεύθυνος έκδοσης: Βασίλης Ψαλλιδάς

Έκδοση:

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Προστασία του Περιβάλλοντος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και της Πολιτιστικής Κληρονο΅ιάς

Η Χάρτα του Βελιγραδίου αποτελεί τη διακήρυξη της ∆ιακυβερνητικής Συνδιάσκεψης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που πραγ΅ατοποιήθηκε το 1975 στο Βελιγράδι, υπό την αιγίδα της UNESCO. Η Συνδιάσκεψη αυτή είχε επακολουθήσει την Παγκόσ΅ια Συνάντηση των Ηνω΅ένων Εθνών για το Περιβάλλον, που έγινε στη Στοκχόλ΅η το 1972.

Εισαγωγικό ση΅είω΅α

Στις πρώτες κιόλας συζητήσεις ΅ας ΅ε φίλους και συνεργάτες τόσο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. όσο και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονο΅ιάς διαπιστώθηκε η ση΅αντική έλλειψη βασικών κει΅ένων σχετικών ΅ε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Ελληνικά, ιδιαίτερα εν όψει της διοργάνωσης της Παγκόσ΅ιας ∆ιάσκεψης της UNESCO: "Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία", θεσσαλονίκη 1997.

Τα κυριότερα από αυτά εκδόθηκαν από την UNESCO και το UNEP αλλά και άλλους διεθνείς οργανισ΅ούς. Έτσι αποφασίστηκε να εκδοθεί από κοινού από την ΠΠΕΕΠΚΕ και τηνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΅ια σειρά υπό τον τίτλο "Βασικά κεί΅ενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση".

Εύκολα αποφασίστηκε το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο της σειράς "Η Χάρτα του Βελιγραδίου του 1975" και η "∆ιακύρηξη της Τιφλίδας του 1977". Το τρίτο θα είναι η "Παγκόσ΅ια ∆ιάσκεψη της Μόσχας", δέκα χρόνα ΅ετά την Τιφλίδα, το 1987 και το τέταρτο "Το Κεφάλαιο 36 της Η΅ερήσιας ∆ιάταξης 21, (Agenda 21)" από την ∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του RIO DE JANEIRO, του 1992.

Ο σχεδιασ΅ός υπήρχε από καιρό, δεν υπήρχαν ό΅ως οι απαραίτητοι πόροι. Η έκδοση σή΅ερα πραγ΅ατοποιείται ΅ε την ενίσχυση του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆η΅οσίων Έργων Κο Κώστα Λαλιώτη για το προσωπικό του ενδιαφέρον τόσο για την έκδοση όσο και για την ∆ιάσκεψη.

Ευχαριστίες οφείλονται ακό΅η στον κ. ∆η΅ήτρη Τσίρο, πιστό φίλο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη χώρα ΅ας και στον ορα΅ατιστή πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της Συντονιστικής Οργανωτικής Επιτροπής της ∆ιάσκεψης Μιχάλη Σκούλλο.

Ακό΅η πρέπει να αναγνωριστεί η ση΅αντική συ΅βολή των: Αγγελικής Τρικαλίτη BSc, PhD, Ναθαναηλίδη Κοσ΅ά MSc, PhD,

Σοφία Αναστασίου ΒΑ, ΜΑ, Χατζηε΅΅ανουήλ Μαρία, Φιλόλογο και Ιλιάνα Ψαλλιδά που βοήθησαν ουσιαστικά στην πραγ΅ατοποίηση της έκδοσης.

Ο Υπεύθυνος της Έκδοσης

Πρόλογος

Η περιβαλλοντική κρίση, ΅ε περισσότερο ή λιγότερο έντονα χαρακτηριστικά στις διάφορες χώρες, αφορά όλους ΅ας.

Κανείς γι' αυτό δεν θα ήταν σκόπι΅ο να απουσιάσει από την τεράστια προσπάθεια, που πρέπει να καταβληθεί, ώστε να δρο΅ολογηθεί αυτό που ονο΅άστηκε Βιώσι΅η Ανάπτυξη.

Η πολιτική και οι πολιτικοί, τα κοινωνικά κινή΅ατα και πάντως οπωσδήποτε το Οικολογικό, οι λειτουργοί της Εκπαίδευσης, η νεολαία, οι παράγοντες της περιβαλλοντικά συ΅βατής Ανάπτυξης - όλοι έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο να παίξουν.

’λλωστε οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν περι΅ένουν...

Αποτελεσ΅ατικό εργαλείο για να κινηθού΅ε σωστά είναι λοιπόν, δίχως άλλο, η Οίκο Περιβαλλοντική Αγωγή.

Η σειρά "Βασικά κεί΅ενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" ελπίζεται να ενισχύσει παρό΅οιες ε΅πνεύσεις, που ουσιαστικούς στόχους έχουν αφ' ενός τη διάδοση συναφούς πληροφορίας, αφ' ετέρου τη διάχυση ενός προβλη΅ατισ΅ού απόλυτα αναγκαίου για την προσέγγιση και επεξεργασία ΅ιας σύνθετης πραγ΅ατικότητας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η΅οσίων Έργων, σαφώς πιο πολύ τα τελευταία χρόνια, όλες σχεδόν τις ανάλογες πρωτοβουλίες, σαν τη συγκεκρι΅ένη, τις δέχτηκε δίχως την ελάχιστη δυσπιστία. ’λλωστε και το ΥΠΕΧΩ∆Ε υλοποιεί αντίστοιχα προγρά΅΅ατα, συχνά σε συνεργασία και ΅ε άλλους αρ΅όδιουςφορείς.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν πολύτι΅α λιθαράκια σ' ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό γιγαντιαίων διαστάσεων. Πρόκειται ακριβώς για το εναλλακτικό έργο, που ουσιαστικά συντίθεται από το σύνολο των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιη΅ένων πολιτών ολόκληρου του πλανήτη Γη.

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑ∆ΙΟΥ

ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Α. Κατάσταση του περιβάλλοντος

Η γενιά ΅ας είναι ΅άρτυρας ΅ιας πρωτοφανούς οικονο΅ικής ανάπτυξης και τεχνολογι-

κής προόδου, η οποία ενώ προσπορίζει ποικίλα οφέλη σε πολλούς ανθρώπους, εν τού-

τοις, έχει επιφέρει και σοβαρές αρνητικές κοινωνικές και τεχνολογικές επιπτώσεις. Η

ανισότητα ανά΅εσα στις φτωχές και τις πλούσιες χώρες, αλλά και στο εσωτερικό των

χωρών, εντείνεται και υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση της υποβάθ΅ιοης του φυσικού

περιβάλλοντος σε παγκόσ΅ια κλί΅ακα. Αυτή η κατάσταση αν και αρχικά προκλήθηκε από

ένα σχετικά ΅ικρό αριθ΅ό κρατών, επηρεάζει σή΅ερα όλη την ανθρωπότητα.

Η πρόσφατη ∆ιακήρυξη των Ηνω΅ένων Εθνών για ΅ια Νέα Παγκόσ΅ια Οικονο΅ική Τάξη

καλεί σε ΅ια νέα αντίληψη για την ανάπτυξη - τέτοια που να λα΅βάνει υπόψη την ικανο-

ποίηση των αναγκών κάθε κατοίκου της γης, όλων των διαφορετικών πολιτισ΅ών, και την

ισορροπία και την αρ΅ονία ανά΅εσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτό που ζητείται

ουσιαστικά είναι το ξερίζω΅α των βασικών αιτιών που προκαλούν τη φτώχια, την πείνα,

τον αναλφαβητισ΅ό, τη ρύπανση, την εξάντληση των πόρων και τις κυριαρχικές σχέσεις.

Ο αποσπασ΅ατικός τρόπος ΅ε τον οποίο ΅έχρι τώρα χειριζό΅ασταν αυτά τα κρίσι΅α προ-

βλή΅ατα δεν ΅πορεί πια να είναι αποτελεσ΅ατικός.

Είναι ζωτική ανάγκη οι κάτοικοι του κόσ΅ου να απαιτήσουν τη λήψη ΅έτρων, στα οποία θα

στηρίζεται ΅ια οικονο΅ική ανάπτυξη χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις στους ανθρώπους,

΅ια ανάπτυξη που δεν θα υποβαθ΅ίζει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής τους. Είναι

αναγκαίο να βρεθούν τρόποι ΅ε τους οποίους θα διασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη ενός

κράτους δεν θα γίνεται σε βάρος άλλων κρατών και ότι η κατανάλωση του ενός ατό΅ου

δεν θα γίνεται σε βάρος άλλων ατό΅ων. Οι πόροι της γης θα πρέπει να αναπτυχθούν ΅ε

τρόπους που να είναι επωφελείς για όλη την ανθρωπότητα και να προάγουν τη ποιότητα

ζωής για όλους.

Χρειαζό΅αστε ένα νέο παγκόσ΅ιο ήθος. Ένα ήθος σύ΅φωνα ΅ε το οποίο τα άτο΅α και οι

κοινωνίες θα υιοθετούν στάσεις και αξίες εναρ΅ονισ΅ένες ΅ε τη θέση της ανθρωπότη-

τας ΅έσα στη βιόσφαιρα. Ένα ήθος το οποίο θα αναγνωρίζει και θα απαντά ΅ε την ανά-

λογη ευαισθησία στη σύνθετη και διαρκώς ΅εταβαλλό΅ενη σχέση ανά΅εσα στον άνθρω-

πο και τη φύση και ανά΅εσα στους ίδιους τους ανθρώπους. Ση΅αντικές αλλαγές πρέπει

να συ΅βούν σε όλα τα κράτη της γης για να εξασφαλιστεί ΅ια λογική ανάπτυξη που θα

ε΅πνέεται από τα νέα παγκόσ΅ια ιδεώδη, αλλαγές που θα στοχεύουν στη δίκαιη κατανο-

΅ή των παγκόσ΅ιων πόρων και στην καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών όλων των αν-

θρώπων. Αυτή η νέου τύπου ανάπτυξη θα απαιτεί επίσης την ελαχιστοποίηση των επι-

βλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την επαναχρησι΅οποίηση υλικών για παραγωγι-

κούς σκοπούς και το σχεδίασ΅α τέτοιων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην επίτευξη

των συγκεκρι΅ένων στόχων. Πάνω απ' όλα ό΅ως απαιτείται η ύπαρξη της ειρήνης ΅έσω

της συνύπαρξης και της συνεργασίας κρατών ΅ε διαφορετικά κοινωνικά συστή΅ατα. Ση-

΅αντικοί πόροι, οι οποίοι θα ανακατανε΅ηθούν για να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανά-

γκες, ΅πορούν να προκύψουν από την περικοπή των στρατιωτικών δαπανών και τη ΅είω-

ση του ανταγωνισ΅ού των στρατιωτικών βιο΅ηχανιών. Τελικός στόχος πρέπει να είναι ο

γενικός αφοπλισ΅ός.

Αυτές οι νέες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του περιβάλλοντος απαι-

τούν επανεξέταση των εθνικών και των περιφερειακών προτεραιοτήτων. Οι πολιτικές

που στοχεύουν στη ΅εγιστοποίηση του οικονο΅ικού αποτελέσ΅ατος, χωρίς υπολογισ΅ό

των συνεπειών τους στην κοινωνία και στους πόρους που απαιτούνται για τη βελτίωση

της ποιότητας ζωής πρέπει να τεθούν υπό α΅φισβήτηση. Προτού ό΅ως τροποποιηθούν

αυτές οι πολιτικές προτεραιότητες, είναι ανάγκη εκατο΅΅ύρια άτο΅α να αναπροσαρ΅ό-

σουν τις δικές τους προτεραιότητες και να αποδεχτούν «ένα προσωπικό παγκόσ΅ιο

ήθος», το οποίο να αντανακλά, σε όλη τους τη συ΅περιφορά, ΅ία δέσ΅ευση για τη βελ-

τίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής όλων των κατοίκων του πλανήτη.

Η ΅εταρρύθ΅ιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και συστη΅άτων είναι κεντρικής ση΅α-

σίας για την ανάπτυξη αυτής του νέου ήθους και της νέας οικονο΅ικής τάξης. Κυβερνή-

σεις και κέντρα που δια΅ορφώνουν πολιτικές, δύνανται να επιφέρουν αλλαγές και νέες

προσεγγίσεις στην ανάπτυξη και να ξεκινήσουν τη βελτίωση της κατάστασης του πλανή-

τη - αλλά όλα αυτά δεν θα είναι παρά βραχυπρόθεσ΅ες λύσεις, αν όλοι οι νέοι άνθρωποι

του κόσ΅ου αυτού δεν λάβουν ΅ια νέα αγωγή. Αυτή η αγωγή χρειάζεται νέες και δη-

΅ιουργικές σχέσεις ανά΅εσα στους ΅αθητές και τους δασκάλους, ανά΅εσα στα σχολεία

και τις κοινότητες, και γενικά ανά΅εσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Η 96η πρόταση της συνδιάσκεψης της Στοκχόλ΅ης για το ανθρώπινο περιβάλλον, ζητά

την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως ένα από τα πιο ση΅αντικά στοιχεία

που πρέπει να περιλα΅βάνει ΅ια ολο΅έτωπη επίθεση για την αντι΅ετώπιση της πάγκο-

σ΅ιας περιβαλλοντικής κρίσης. Αυτή η νέα περιβαλλοντική αγωγή πρέπει να βασίζεται

και να συσχετίζεται ΅ε τις βασικές αρχές που περιλα΅βάνονται στη διακήρυξη των Ηνω-

΅ένων Εθνών για τη Νέα Παγκόσ΅ια Οικονο΅ική Τάξη.

Μέσα στη λογική αυτού του πλαισίου πρέπει να βρίσκονται οι βάσεις για την ανάπτυξη

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε παγκόσ΅ια κλί΅ακα, ΅ε την οποία θα καταστεί

δυνατό να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και δεξιότητες, αξίες και στάσεις, που θα συνι-

στούν τον παράγοντα - κλειδί για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας

ζωής τόσο για τις παρούσες όσο και τις ΅ελλοντικές γενιές.

Β. Σκοπός της περιβαλλοντικής δράσης

Ο σκοπός της περιβαλλοντικής δράσης είναι:

Να βελτιωθούν όλες οι οικολογικές σχέσεις, περιλα΅βανο΅ένων και των σχέσεων του

ανθρώπου ΅ε τη φύση και των ανθρώπων ΅εταξύ τους.

Από εδώ απορρέουν δύο πρωταρχικοί στόχοι:

1. Να αποσαφηνιστούν σε κάθε έθνος ανάλογα ΅ε τον πολιτισ΅ό του, οι βασικές έν-

νοιες που είναι γνωστές σαν «ποιότητα ζωής» και «ανθρώπινη ευτυχία», και να δοθεί σ'

αυτές ΅ια παγκόσ΅ια διάσταση, ΅έσα από την εκτί΅ηση και αναγνώριση των άλλων πολι-

τισ΅ών πέρα από τα στενά εθνικά σύνορα.

2. Να καθοριστούν οι ενέργειες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση και προαγωγή του

ανθρώπινου δυνα΅ικού και δη΅ιουργούν συνθήκες κοινωνικής και ατο΅ικής ευτυχίας,

εναρ΅ονισ΅ένες ΅ε το βιοφυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Γ. Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι:

Να δια΅ορφώσει έναν ενη΅ερω΅ένο καιευαίσθητο πληθυσ΅ό γύρω από το περιβάλλον

και τα προβλή΅ατα του ο οποίος θα αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, κίνητρα

και αίσθη΅α προσωπικής δέσ΅ευσης, για να εργαστεί ατο΅ικά και συλλογικά για την

επίλυση των υπαρχόντων προβλη΅άτων και την πρόληψη νέων.

∆. Στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι:

1. Συνειδητοποίηση: να βοηθήσει άτο΅α και κοινωνικές ο΅άδες να κατανοήσουν το πε-

ριβάλλον ως ενιαίο σύνολο και τα προβλή΅ατα του, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του

ανθρώπου στην επίλυση τους.

2. Γνώση: να βοηθήσει άτο΅α και κοινωνικές ο΅άδες να κατανοήσουν το περιβάλλον

στο σύνολο του, τα προβλή΅ατα του και το ρόλο του ανθρώπου ΅έσα σ' αυτό και την

ευθύνη των ενεργειών του γι' αυτό,

3. Στάσεις: να βοηθήσει άτο΅α και κοινωνικές ο΅άδες να αποκτήσουν κοινωνικές αξίες,

ζωηρό ενδιαφέρον και διάθεση για ενεργό συ΅΅ετοχή στην προστασία και βελτίωση του.

4. ∆εξιότητες: να βοηθήσει άτο΅α και κοινωνικές ο΅άδες να αποκτήσουν τις απαραίτη-

τες δεξιότητες για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλη΅άτων.

5. Ικανότητα αξιολόγησης: να βοηθήσει άτο΅α και κοινωνικές ο΅άδες να αξιολογούν

περιβαλλοντικές παρα΅έτρους και εκπαιδευτικά προγρά΅΅ατα ως προς οικολογικούς,

πολιτικούς, οικονο΅ικούς, κοινωνικούς, αισθητικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.

6. Συ΅΅ετοχή: να βοηθήσει άτο΅α και κοινωνικές ο΅άδες να αναπτύξουν αίσθηση ευ-

θύνης απέναντι στο περιβάλλον και να κατανοήσουν την επιτακτικότητα της δραστηριο-

ποίησης τους για την επίλυση των προβλη΅άτων του.

Ε. Αποδέκτες

Αποδέκτης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι το σύνολο του πληθυσ΅ού του πλα-

νήτη. Μέσα στο παγκόσ΅ιο πλαίσιο οι κύριες κατηγορίες πληθυσ΅ού είναι:

1. Ο το΅έας της τυπικής εκπαίδευσης που περιλα΅βάνει την προσχολική, στοιχειώδη,

δευτεροβάθ΅ια και ανωτάτη εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και ΅ετεκπαίδευση

των εκπαιδευτικών και των επαγγελ΅ατικών ο΅άδων που έχουν αντικεί΅ενο το περιβάλ-

λον

2. Ο το΅έας της ΅η τυπικής εκπαίδευσης που περιλα΅βάνει τους νέους και τους ενήλι-

κες, ατο΅ικά ή συλλογικά, από όλα τα τ΅ή΅ατα του πληθυσ΅ού , όπως οικογένειες,

εργάτες, διευθυντές και άτο΅α που συ΅΅ετέχουν στη λήψη αποφάσεων είτε ειδικά είτε

γενικότερα ΅ετο περιβάλλον.

ΣΤ. Κατευθυντήριες αρχές των προγρα΅΅άτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Οι κατευθυντήριες αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι:

1. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να εξετάζει το περιβάλλον στην ολότητα του -

φυσικό και ανθρωπογενές, οικολογικό, πολιτικό, οικονο΅ικό, τεχνολογικό, κοινωνικό,

νο΅ικό, πολιτιστικό και αισθητικό.

2. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να είναι ΅ία διαρκής, δια βίου διαδικασία, σε

όλα τα επίπεδα τυπικής και ΅η τυπικής εκπαίδευσης,

3. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να υιοθετεί διεπιστη΅ονική προσέγγιση στα

προγρά΅΅ατα της.

4. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να δίνει έ΅φαση στην ενεργό συ΅΅ετοχή για

την πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλη΅άτων.

5. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να εξετάζει τα κύρια περιβαλλοντικά ζητή΅ατα

από ΅ια παγκόσ΅ια σκοπιά, ενώ παράλληλα θα λα΅βάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότη-

τες.

6. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να εστιάζει την προσοχή της στην παρούσα

και τη ΅ελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος.

7. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να εξετάζει τα σχέδια ανάπτυξης και της οικο-

νο΅ικής ΅εγέθυνσης από ΅ια περιβαλλοντική σκοπιά.

8. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να αναδεικνύει την αξία και την αναγκαιότητα

της συνεργασίας σε επίπεδο τοπικό και παγκόσ΅ιο για την επίλυση των περιβαλλοντι-

κών προβλη΅άτων.

Έκδοση:

της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. & της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

΅ε την χορηγία για την Προστασία του Περιβάλλοντος

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και της Πολιτιστικής Κληρονο΅ιάς