Ημερήσιο πρόγραμμα: Οι δρόμοι του νερού – Η λίμνη της Καστοριάς

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου


Επιλογή θέματος

Η λίμνη της Καστοριάς συνιστά ένα σημαντικό οικολογικό δυναμικό για την περιοχή και για τη χώρα μας. Από τη νεολιθική εποχή (5500 π.Χ.) έως και σήμερα οι ανθρώπινες κοινωνίες της περιοχής, αξιοποιώντας τις λειτουργίες της, αναπτύσσουν οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η ανάδειξη των λειτουργιών και αξιών της και η προσέγγισή της μέσω ενός προγράμματος Π.Ε., κρίθηκαν απαραίτητα τόσο λόγω του ρόλου που διαδραματίζει διαχρονικά στην περιοχή όσο και της ανάγκης για την προστασία της.

Η προσβασιμότητα παραλίμνιων περιοχών, που προσφέρονται για άμεση παρατήρηση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτελεί ένα ακόμη κριτήριο επιλογής του θέματος και σχεδιασμού του προγράμματος.

Διάρκεια προγράμματος: 7 διδακτικές ώρες

Βασικές έννοιες του προγράμματος

οικοσύστημα, υγρότοπος, λεκάνη απορροής, φυσική εξέλιξη μιας λίμνης, βιοποικιλότητα, λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων, περιβαλλοντικά προβλήματα, ευτροφισμός, μέτρα προστασίας, εθνικές – διεθνείς συμβάσεις προστασίας

Ροή προγράμματος

Στάδιο 1. Υποδοχή – Ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα

Στάδιο 2. Εισαγωγή στο θέμα: εισήγηση – προβολή παρουσίασης, συζήτηση και εργασία σε ομάδες

Στάδιο 3. Εργασία στο πεδίο

Ακολουθώντας μια προεπιλεγμένη διαδρομή στην παρόχθια ζώνη, οι μαθητικές ομάδες παρατηρούν τη λεκάνη απορροής, αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά είδη του υγροτόπου, πραγματοποιούν μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού με χρήση κατάλληλων οργάνων, εντοπίζουν και καταγράφουν ανθρώπινες επεμβάσεις στην περιοχή.

Για την πραγματοποίηση των εργασίας στο πεδίο, οι μαθητές της π/θμιας εκπ/σης συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού», ενώ οι μαθητές της δ/θμιας εκπ/σης διαμορφώνουν τέσσερις ομάδες επιλέγοντας θέματα και δραστηριότητες.

Στάδιο 4: Έκφραση-Αξιολόγηση

Στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος, οι μαθητές συζητούν τις καταγραφές τους και προτείνουν τρόπους αξιοποίησης της περιοχής από τον άνθρωπο, εργασία με την οποία εκτιμάται η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το λιμναίο περιβάλλον. Η αξιολόγηση για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος πραγματοποιείται με ερωτηματολόγια όπου καταγράφονται οι παρατηρήσεις και εντυπώσεις των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών.


Σημείωση: Η μετακίνηση των μαθητών στο πεδίο δεν απαιτεί μεταφορικό μέσο.