Ταυτότητα – Σκοποί – Επικοινωνία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ταυτότητα

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς ιδρύθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Δήμου Καστοριάς στα τέλη του 1995.

Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καστοριάς και βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Καστοριάς.

Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί το Κέντρο μέσω του ΕΣΠΑ και παρέχει το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου είναι κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.


Οι Στόχοι του Κ.Π.Ε. Καστοριάς

  • Ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διάρκειας μίας έως έξι ημερών για τα σχολεία της Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το Κ.Π.Ε. Καστοριάς.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης εξωσχολικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για ομάδες νέων.
  • Στήριξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων της εμβέλειας του Κ.Π.Ε. Καστοριάς σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε./Σχολικών Δραστηριτήτων των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων.
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού κ.ά.) και πιλοτικών προγραμμάτων-οδηγών για τα σχολεία.
  • Σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ταυτόχρονη λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση αλλά και τη συνεργασία για παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς αλλά και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικες σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς. Η συνεργασία επεκτείνεται πέραν της επιμόρφωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφόσον συμβάλλει στους στόχους του Κ.Π.Ε.
  • Προώθηση της έρευνας στον χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς
Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστοριάς
Καστοριά 52100

Τηλ.: 2467-023069

Φαξ: 2467-084750

mailto: kpekast1@otenet.gr