Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Καστοριάς

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»


Το Kέντρο υλοποιεί ημερήσια και τριήμερα προγράμματα για μαθητικές ομάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης με θεματολογία σχετική με το τοπικό μας περιβάλλον.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω προγράμματα:

Για μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

 Για μαθητές/τριες νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας

 

Ο σχεδιασμός και η ροή των προγραμμάτων έχουν ευέλικτη μορφή με σκοπό να μπορούν να ενσωματώνονται σε αυτά τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από την εμπειρία των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε., καθώς και από τις παρατηρήσεις και την αξιολόγηση των προγραμμάτων από τους/τις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς που τα παρακολουθούν.

Γενικοί στόχοι των προγραμμάτων

  • Προσφορά βασικών γνώσεων για την κατανόηση: α) της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων (υδατικών και χερσαίων), β) των προϋποθέσεων ισορροπίας τους, γ) της αλληλεπίδρασής τους με το ανθρωπογενές περιβάλλον, δομημένο και πολιτισμικό, δ) των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των τρόπων επίλυσής τους
  • Συνειδητοποίηση της έννοιας και της αξίας της βιώσιμης ανάπτυξης και προαγωγή αξιών, στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον
  • Καλλιέργεια της κριτικής και συστημικής σκέψης, των ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, ταξινόμησης της ζωής στη φύση, των δεξιοτήτων διερεύνησης και δράσης γύρω από περιβαλλοντικά θέματα 

Μεθοδολογική Προσέγγιση

Ορίζοντας και οριοθετώντας την έννοια “περιβάλλον” ως το φυσικό και δομημένο τοπίο του πλανήτη μας κι ακόμη ως πόρο προς διαχείριση με στόχο τη διατήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, επιχειρούμε και αποβλέπουμε σε μία εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.

Το κάθε πρόγραμμα αναπτύσσεται σε μια πορεία ειδικού-γενικού συνδέοντας την τοπική διάσταση του θέματος με την εθνική και την πλανητική. Το αντικείμενο μάθησης προσεγγίζεται ολιστικά, απευθύνεται δηλαδή σε ποικίλες πλευρές της ανθρώπινης φύσης: διανόηση, συναίσθημα, αισθήσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, ενώ η διεπιστημονική διαπραγμάτευση των περιβαλλοντικών θεμάτων ευνοεί τη σφαιρικότερη κατανόησή τους. 

Με τις μεθόδους συμμετοχικής, βιωματικής μάθησης ενθαρρύνεται η προσωπική εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης και η αυτενεργός τους δράση.

Η ομαδική εργασία ευνοεί την έκφραση του ιδιαίτερου δυναμικού της κάθε ομάδας, ενώ η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών διαμορφώνεται από την ενεργητική στάση του μαθητών/τριών και τη ρυθμιστική παρέμβαση των εκπαιδευτικών.

Η άμεση παρατήρηση με σκοπό την προσέγγιση του περιβάλλοντος κατά την εργασία πεδίου σε επιλεγμένα μονοπάτια μελέτης της φύσης και ειδικά χαραγμένες διαδρομές στον αστικό χώρο, η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, καθώς και οι εργαστηριακές ασκήσεις που διεκπεραιώνονται στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. βοηθούν στη μελέτη και ανάλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Τέλος, για την έκφραση της εμπειρίας που αποκομίζουν οι μαθητές/τριες αξιοποιείται μία ποικιλία τεχνικών (παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση κ.ά.), που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Στάδια των Προγραμμάτων

Α’ Στάδιο. Οι μαθητές/τριες και οι συνοδοί τους γνωρίζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε., ενημερώνονται για τον ρόλο και τη λειτουργία του Κέντρου, καθώς επίσης και για την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παρακολουθήσουν.

Β’ Στάδιο. Παρουσίαση των βασικών εννοιών του θέματος του προγράμματος και ανάπτυξη συζήτησης. 

Γ’ Στάδιο. Εργασία στο πεδίο, σε ειδικά σχεδιασμένες διαδρομές, με τους/τις μαθητές/τριες χωρισμένους/ες σε ομάδες και εφοδιασμένους/ες με φύλλα εργασίας και άλλου είδους εξοπλισμό (κιάλια, μεγεθυντικούς φακούς, τάμπλετ, οδηγούς αναγνώρισης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας κ.ά.). 

Δ’  Στάδιο.  Οι μαθητές/τριες εκφράζουν τις εντυπώσεις τους, συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με το θέμα του προγράμματος που παρακολούθησαν. Οι μαθητές/τριες και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί τους καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σε ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια αξιολογώντας το πρόγραμμα.