Μονοήμερο πρόγραμμα: Οι Δρόμοι του Νερού – Η Λίμνη της Καστοριάς

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου


Επιλογή θέματος

Η λίμνη της Καστοριάς συνιστά ένα σημαντικό οικολογικό δυναμικό για την περιοχή και για τη χώρα μας. Από τη νεολιθική εποχή (5.500 π.Χ.) έως σήμερα οι ανθρώπινες κοινωνίες της περιοχής, αξιοποιώντας τις λειτουργίες της, αναπτύσσουν οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η ανάδειξη των λειτουργιών και αξιών της και η προσέγγισή της μέσω ενός προγράμματος Π.Ε., κρίθηκαν απαραίτητα τόσο λόγω του ρόλου που διαδραματίζει διαχρονικά στην περιοχή όσο και της ανάγκης για την προστασία της.

Η εύκολη προσβασιμότητα παραλίμνιων περιοχών, που προσφέρονται για άμεση παρατήρηση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτελεί ένα ακόμη κριτήριο επιλογής του θέματος και σχεδιασμού του προγράμματος.

Διάρκεια προγράμματος: 7 διδακτικές ώρες

Βασικές έννοιες του προγράμματος

οικοσύστημα, υγρότοπος, λεκάνη απορροής, φυσική εξέλιξη μιας λίμνης, βιοποικιλότητα, λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων, περιβαλλοντικά προβλήματα, ευτροφισμός, μέτρα προστασίας, εθνικές – διεθνείς συμβάσεις προστασίας

Ροή προγράμματος

Στάδιο 1. Υποδοχή – Ενημέρωση των μαθητών/τριών για το πρόγραμμα

Στάδιο 2. Εισαγωγή στο θέμα: εισήγηση – προβολή παρουσίασης, συζήτηση και εργασία σε ομάδες

Στάδιο 3. Εργασία στο πεδίο

Ακολουθώντας μια προεπιλεγμένη διαδρομή στην παρόχθια ζώνη, οι μαθητικές ομάδες παρατηρούν τη λεκάνη απορροής, αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά είδη του υγροτόπου, πραγματοποιούν μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού με χρήση κατάλληλων οργάνων, εντοπίζουν και καταγράφουν ανθρώπινες επεμβάσεις στην περιοχή.

Για την πραγματοποίηση των εργασίας στο πεδίο, οι μαθητές/τριες της π/θμιας εκπ/σης συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού», ενώ οι μαθητές/τριες της δ/θμιας εκπ/σης διαμορφώνουν τέσσερις ομάδες επιλέγοντας θέματα και δραστηριότητες.

Στάδιο 4: Έκφραση-Αξιολόγηση

Στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος, οι μαθητές/τριες συζητούν τις καταγραφές τους και προτείνουν τρόπους αξιοποίησης της περιοχής από τον άνθρωπο, εργασία με την οποία εκτιμάται η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για το λιμναίο περιβάλλον. Η αξιολόγηση για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος πραγματοποιείται με ερωτηματολόγια όπου καταγράφονται οι παρατηρήσεις και εντυπώσεις των μαθητών/τριών και των συνοδών εκπαιδευτικών.


Σημείωση: Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πεδίο δεν απαιτεί μεταφορικό μέσο.