Προγραμματισμός σχολικών επισκέψεων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

         Κατάσταση συμμετεχόντων/ουσών:       .pdf   / .docx

 

         Κατάσταση συμμετεχόντων/ουσών:       .pdf   / .docx

 

          Κατάσταση συμμετεχόντων:       .pdf   / .docx

 

          Κατάσταση συμμετεχόντων:       .pdf   / .docx

 

Κατάσταση συμμετεχόντων:      .pdf   /  .doc