21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝ

«Δάση και Καινοτομία: Νέες Λύσεις για έναν Καλύτερο Κόσμο»

Η Διεθνής Ημέρα Δασών ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2012 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για την αξία των δασικών οικοσυστημάτων.

Η ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, η αποκατάσταση και η βιώσιμη διαχείρισή τους είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Δασών είναι «Δάση και Καινοτομία: Νέες Λύσεις για έναν Καλύτερο Κόσμο».

Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η καινοτομία έχουν ενισχύσει καθοριστικά τις δυνατότητες παρακολούθησης και βιώσιμης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. Καινοτόμες προσεγγίσεις στο πλαίσιο της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων (2021-2030), συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης δασών και της δενδροφύτευσης σε υποβαθμισμένες χερσαίες εκτάσεις, θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά, κατά το 1/3, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής που απαιτείται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C έως το 2030, να ενισχύσουν την επισιτιστική ασφάλεια και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο.

Από τον τομέα των κατασκευών μέχρι την ιατρική, καινοτομίες στα δασικά προϊόντα εξασφαλίζουν εναλλακτικές επιλογές για την αντικατάσταση μη βιώσιμων υλικών, όπως του σκυροδέματος, του χάλυβα, των πλαστικών και των συνθετικών ινών.

Σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται, οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να ενδυναμώσουν τους αυτόχθονες πληθυσμούς μέσω χαρτογράφησης και διασφάλισης των εκτάσεων γης που αξιοποιούν παραδοσιακά. Οι αυτόχθονες λαοί είναι θεματοφύλακες πολλών από τα εναπομείναντα άθικτα δάση του κόσμου. Η χαρτογράφηση και η διατήρηση των αναφερόμενων εκτάσεων, καθώς και η παροχή πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διασφάλιση των δασικών οικοσυστημάτων και του κρίσιμου ρόλου τους για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

Με 10 εκατομμύρια εκτάρια δάσους να αποψιλώνονται κάθε χρόνο και περίπου 70 εκατομμύρια εκτάρια να πλήττονται από πυρκαγιές, απαραίτητη κρίνεται η ανάπτυξη περαιτέρω τεχνολογικών καινοτομιών, που θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη προειδοποίηση πυρκαγιών, θα προλαμβάνουν την αποψίλωση και την υποβάθμιση δασικών εκτάσεων και θα προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση των αγαθών και των υπηρεσιών τους.

Αποβλέποντας στη διασφάλιση των δασικών οικοσυστημάτων, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας εγκαινίασαν από κοινού το “AIM4Forests”, ένα πενταετές πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της παρακολούθησης των δασών μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, τεχνικής καινοτομίας και αξιοποίησης διαστημικών δεδομένων και εφαρμογών της τηλεπισκόπησης.

Διοργανωτές της Διεθνούς Ημέρας Δασών είναι το Φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών για τα Δάση (United Nations Forum on Forests, UNFF) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), σε συνεργασία με Κυβερνήσεις, τη Σύμπραξη Συνεργασίας για τα Δάση (Collaborative Partnership on Forests, CPF) και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς.


Γνωρίζετε ότι…

 

🌳 Τα δάση φιλοξενούν το 80% των γνωστών ειδών αμφιβίων.

🌳 Στα δάση δεσμεύεται ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% του παγκόσμιου αποθέματος άνθρακα στο έδαφος και τη βλάστηση.

🌳 Σε παγκόσμια κλίμακα, οι δασικές λεκάνες απορροής και οι υγρότοποι παρέχουν το 75% του προσβάσιμου γλυκού νερού.

🌳 Ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% των νέων ασθενειών που αναφέρθηκαν από το 1960 και μετά, αποδίδεται στις αλλαγές χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης δασών.

🌳 Δασική έκταση ίση με 14 εκατομμύρια γήπεδα ποδοσφαίρου περίπου αποψιλώνεται κάθε χρόνο.

🌳 Περίπου 35 εκατομμύρια εκτάρια δάσους βλάπτονται από έντομα κάθε χρόνο.


Από τους επίσημους ιστότοπους:

– του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day και

– του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
https://www.fao.org/international-day-of-forests/key-messages/en/

https://www.fao.org/international-day-of-forests/logo-banners/en/

Προσαρμογή από το Κ.Ε.ΠΕ.Α Καστοριάς