σελ. 26-57
σελ. 58-87
σελ. 88-117
σελ. 118-147
σελ. 148-177
σελ. 178-207
σελ. 208-237
σελ. 238-266
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ
ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ

σελ. 267-299