Εθνικό δίκτυο: Βιοποικιλότητα – Το εργαστήρι της ζωής

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 “ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ”

A’ & B’ ΦΑΣΗ (2003-09)

Γ’, Δ’ & Ε’ ΦΑΣΗ (2009-18)

ΣΤ’ ΦΑΣΗ  (2018-19)

Ζ’ ΦΑΣΗ  (2019-20) 

Η’ ΦΑΣΗ (2020-21)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ