Ημερήσιο πρόγραμμα: Ντολτσό – Μια παραδοσιακή συνοικία της Καστοριάς στο πέρασμα του χρόνου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου


Επιλογή θέματος

Οι πρόσφατες τάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς απευθύνονται σε κοινωνίες πολιτών που φέρουν ένα συμβατό με αυτές σύστημα αξιών και αντιλαμβάνονται τα οφέλη της συνεχούς σύνδεσης της πολιτισμικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη κοινωνική ζωή.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία, προσανατολισμένη στη δημιουργία αξιών και στην απόκτηση ιδιοτήτων ενεργού πολίτη, μάς παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση του περιεχομένου του όρου «βιώσιμη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς» και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την καλλιέργεια δεξιοτήτων συμμετοχής σε σχετικές πρακτικές.

Κατ΄ επέκταση, μια παλιά συνοικία του ιστορικού κέντρου της πόλης, όπου κυριαρχούν αστικά και εκκλησιαστικά μνημεία, αποτελεί πεδίο μελέτης για να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η υλική πολιτισμική κληρονομιά δεν είναι ένα σύνολο από αντικείμενα, με μόνο σκοπό τη συντήρησή τους για ιστορικούς και ηθικούς λόγους, αλλά ένα αναπόσπαστο, λειτουργικά ενταγμένο, τμήμα της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου.

Διάρκεια προγράμματος: 7 διδακτικές ώρες

Βασικές έννοιες του προγράμματος

Πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά, μνημείο, βιώσιμη διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς, ενεργός πολίτης

Ροή προγράμματος

Στάδιο 1: Υποδοχή – Ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα

Στάδιο 2: Θεωρητική προσέγγιση του θέματος,

α) με τη δραστηριότητα με τίτλο: «Αφορμή οι απεικονίσεις των κερμάτων του ευρωπαϊκού νομίσματος»

β) εισήγηση – συζήτηση με θέμα: «Όψεις του αστικού τοπίου της Καστοριάς από τον 6ο μ.Χ. αι. έως σήμερα»

Στάδιο 3: Εργασία στο πεδίο
Ως πεδίο εργασίας έχει επιλεχθεί η συνοικία της πόλης «Ντολτσό». Οι μαθητές εργάζονται σε τριμελείς ομάδες, ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή, αποτυπωμένη σε χάρτες της περιοχής. Η διαδρομή περιλαμβάνει επτά σημεία/σταθμούς παρατήρησης και εργασίας, ενώ οι στόχοι και τα θέματα της εργασίας στο πεδίο διαμορφώνουν τέσσερις θεματικές ενότητες:

1η : «Περιηγούμαι, παρατηρώ, συσχετίζω, διαπιστώνω» – οι μαθητές σε ρόλο περιηγητή,

2η : «Το οικιστικό τοπίο και τα εξωτερικά μορφολογικά στοιχεία των κτηριακών μνημείων» – οι μαθητές σε ρόλο αρχιτέκτονα,

3η : «Οι υπάρχουσες επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιοχή. Άλλες δυνατότητες;» – οι μαθητές σε ρόλο επενδυτή,

4η : «Πιλοτική αποκατάσταση οικιστικού συνόλου στην περιοχή  μελέτης ως παράδειγμα για τη συνολική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης» – οι μαθητές σε ρόλο ενεργού πολίτη.

Στάδιο 4: Αξιολόγηση
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη δραστηριότητα «Ιεραρχώντας τις αξίες της πολιτισμικής κληρονομιάς», με την οποία εκτιμάται η επίτευξη του βασικού στόχου του προγράμματος, ενώ για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος μαθητές και εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν σχετικά ερωτηματολόγια.


Σημείωση: Για τους μαθητές σχολικών μονάδων που βρίσκονται κοντά στη συνοικία “Ντολτσό” δεν απαιτείται μεταφορικό μέσο, καθώς όλα τα στάδια του προγράμματος υλοποιούνται στην αναφερόμενη περιοχή.