Μονοήμερο πρόγραμμα: Το Δάσος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου


Επιλογή θέματος

Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν βασικό παράγοντα διατήρησης της ζωής, υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κλίματος, προστατεύουν τα εδάφη από φαινόμενα διάβρωσης και παρέχουν ποικιλία αγαθών και οικοσυστημικών υπηρεσιών στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Η περιοχή της Καστοριάς διαθέτει έντονο εδαφικό ανάγλυφο λόγω των ορεινών σχηματισμών του Γράμμου και του Βέρνου (Βίτσι), που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτονται από δάση. Όσα αναφέρονται, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και βιωματικής προσέγγισης δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής, αποτέλεσαν κριτήρια επιλογής του θέματος και σχεδιασμού του προγράμματος.

Διάρκεια προγράμματος: 7 διδακτικές ώρες

Βασικές έννοιες του προγράμματος

οικοσύστημα, οικοσυστημικές υπηρεσίες, οικολογική διαδοχή, λειτουργίες και αξίες των δασικών οικοσυστημάτων, ζώνες βλάστησης, παρόχθια δάση, παράγοντες διαταραχής και υποβάθμισης των δασικών οικοσυστημάτων, δασικές πυρκαγιές, διαχείριση, αειφορία, εθνικοί δρυμοί

Ροή του προγράμματος


Στάδιο 1:
Υποδοχή – Ενημέρωση των μαθητών/τριών για το πρόγραμμα

Στάδιο 2: Εισαγωγή στο θέμα: εισήγηση – προβολή παρουσίασης, συζήτηση και εργασία σε ομάδες

Στάδιο 3: Εργασία στο πεδίο (παραποτάμιο δάσος)

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και εφοδιάζονται με φύλλα εργασίας και διάφορα όργανα (κιάλια, πυξίδες, θερμόμετρα, μεγεθυντικούς φακούς κ.ά.). Σε παραποτάμιο δάσος της περιοχής και ακολουθώντας μία προκαθορισμένη διαδρομή, παρατηρούν τη βλάστηση και καταγράφουν τα επικρατέστερα φυτικά είδη, εντοπίζουν βιοδηλωτικά ίχνη ζώων και διατυπώνουν συμπεράσματα, πραγματοποιούν μετρήσεις φυσικών παραμέτρων της ατμόσφαιρας και του εδάφους, συσχετίζουν τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις τους, ανταλλάσουν απόψεις και συζητούν για τις λειτουργίες του παραποτάμιου δάσους.

Στάδιο 4: Έκφραση – Αξιολόγηση

Παιχνίδια για τον οικολογικό ρόλο των παραποτάμιων δασών, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες τους και τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, ενώ σε ερωτηματολόγια καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών/τριών και των συνοδών εκπαιδευτικών για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος.


Σημείωση: Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πεδίο απαιτείται μεταφορικό μέσο.