Ημερήσιο πρόγραμμα: Το δάσος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου


Επιλογή θέματος

Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν βασικό παράγοντα διατήρησης της ζωής, αφού συντηρούν τη βιοποικιλότητα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κλίματος, προστατεύουν τα εδάφη από φαινόμενα διάβρωσης και παρέχουν ποικιλία αγαθών και οικοσυστημικών υπηρεσιών στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Η περιοχή της Καστοριάς διαθέτει έντονο εδαφικό ανάγλυφο λόγω των ορεινών σχηματισμών του Γράμμου και του Βέρνου (Βίτσι), που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτονται από δάση. Αυτά, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα βιωματικής προσέγγισης δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής, αποτέλεσαν κριτήρια επιλογής του θέματος και σχεδιασμού του προγράμματος.

Διάρκεια προγράμματος: 7 διδακτικές ώρες

Βασικές έννοιες του προγράμματος

οικοσύστημα, οικολογική διαδοχή, λειτουργίες και αξίες των δασικών οικοσυστημάτων, ζώνες βλάστησης, παρόχθια δάση, διαταραχές και υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος, διαχείριση, αειφορία, δασικές πυρκαγιές, εθνικοί δρυμοί, οικοσυστημικές υπηρεσίες

Ροή προγράμματος

Στάδιο 1: Υποδοχή – Ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα

Στάδιο 2: Εισαγωγή στο θέμα: εισήγηση – προβολή παρουσίασης, συζήτηση και εργασία σε ομάδες

Στάδιο 3: Εργασία στο πεδίο (παραποτάμιο δάσος)

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εφοδιάζονται με φύλλα εργασίας και διάφορα όργανα (κυάλια, πυξίδες, θερμόμετρα, μεγεθυντικούς φακούς, κ.ά.). Σε καθορισμένη διαδρομή του πεδίου, παρατηρούν τη βλάστηση και καταγράφουν τα επικρατέστερα φυτικά είδη, εντοπίζουν βιοδηλωτικά ίχνη ζώων και διατυπώνουν συμπεράσματα, πραγματοποιούν μετρήσεις φυσικών παραμέτρων του αέρα και του εδάφους, συσχετίζουν παρατηρήσεις, μετρήσεις, απόψεις και συζητούν για τις λειτουργίες του παραποτάμιου δάσους.

Στάδιο 4: Έκφραση – Αξιολόγηση

Παιχνίδια για τον οικολογικό ρόλο των παραποτάμιων οικοσυστημάτων, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, ενώ σε ερωτηματολόγια καταγράφονται οι απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος.


Σημείωση: Για τη μετακίνηση των μαθητών στο πεδίο απαιτείται μεταφορικό μέσο.