Τριήμερο πρόγραμμα: Οι δρόμοι του νερού – Η λίμνη της Καστοριάς

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου


1η  ΗΜΕΡΑ   (Πέμπτη)


Έως 16:00    

Άφιξη της μαθητικής ομάδας στο ΚΠΕ Καστοριάς

16:00 – 17:00

Συνάντηση στην αίθουσα υποδοχής του ΚΠΕ. Γνωριμία της Π.Ο. του ΚΠΕ με τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Ενημέρωση για το ρόλο, τη λειτουργία του ΚΠΕ και την εξέλιξη του προγράμματος.

17:00 – 18:30

Θεωρητική προσέγγιση του θέματος – Προβολή παρουσίασης – Εισαγωγή και προσέγγιση των εννοιών: οικοσύστημα, υγρότοπος, προϊστορικός λιμναίος οικισμός, λεκάνη απορροής, φυσική εξέλιξη μιας λίμνης, ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα, ασπόνδυλοι οργανισμοί, ζωοπλαγκτόν, χλωρίδα, φυτοπλαγκτόν, βιοποικιλότητα, τροφικό πλέγμα, λειτουργίες υγροτόπων, αξίες, περιβαλλοντικά προβλήματα, βιολογικός καθαρισμός, μέτρα προστασίας, εθνικές – διεθνείς συμβάσεις προστασίας, βιώσιμη ανάπτυξη – Συζήτηση

19:00

Τακτοποίηση στον ξενώνα του ΚΠΕ (λόφος προφήτη Ηλία)


2η  ΗΜΕΡΑ   (Παρασκευή)


08:30 – 09:00

Άφιξη και πρωινό στο ΚΠΕ

09:00 – 09:30

Χωρισμός σε ομάδες. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες των ομάδων στο πεδίο, παρουσίαση όλων των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν κι εξάσκηση των μαθητών στους τρόπους χρήσης τους. Συζήτηση – προτάσεις σχετικά με την προσέγγιση ενός φυσικού χώρου και τη συμπεριφορά των μελών της ομάδας.

09:30 – 14:30

Εργασία πεδίου

Α. Επίσκεψη – Δραστηριότητες  στη λίμνη (09:30-11:00)

Ακολουθώντας τις οδηγίες ενός προσχεδιασμένου παιχνιδιού οι μαθητικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην παραλίμνια περιοχή πραγματοποιώντας: παρατήρηση της λεκάνης απορροής, παρατήρηση και καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας του υγρότοπου, μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού με κατάλληλα όργανα, φωτογράφηση, συζήτηση με κατοίκους της περιοχής για συλλογή πληροφοριών, παρατήρηση και καταγραφή διάφορων ανθρώπινων επεμβάσεων, συζήτηση – ανάδειξη του τρόπου αξιοποίησης της περιοχής από τον άνθρωπο.

Β. Επίσκεψη στο Νεολιθικό Λιμναίο Οικισμό

Δισπηλιού (11:00-12:00)

Επίσκεψη στο χώρο αναπαράστασης του λιμναίου οικισμού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Γ. Επίσκεψη – Δραστηριότητες στον ποταμό Αλιάκμονα στην περιοχή Νεστορίου (12:00-14:30)

Παρατήρηση και καταγραφή της παραποτάμιας χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, αξιολόγηση της ποιότητας του νερού του ποταμού: α) με συλλογή και αναγνώριση ασπόνδυλων οργανισμών του νερού-βιοδεικτών, β) με μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, μέτρηση της ταχύτητας και της παροχής του νερού του ποταμού, παρατήρηση της γεωμορφολογίας της περιοχής, παρατήρηση και καταγραφή διάφορων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού, σύγκριση των δυο οικοσυστημάτων (λιμναίο & ποτάμιο) που προσεγγίστηκαν, ομαδικά παιχνίδια, προσέγγιση της φύσης με τις αισθήσεις.

14:30 – 16:30

Γεύμα στο Νεστόριο

16:30 – 20:30

Επιστροφή στο ΚΠΕ – Εργασία σε ομάδες

Ολοκλήρωση των μετρήσεων και των αναλύσεων του νερού στο εργαστήριο χημείας. Παρατηρήσεις μικροοργανισμών και μακροασπόνδυλων στα εργαστήρια βιολογίας με χρήση μικροσκοπίων και στερεοσκοπίων. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας από την εργασία στο πεδίο. Συζήτηση – Εξαγωγή συμπερασμάτων


3η  ΗΜΕΡΑ   (Σάββατο)


08:30 – 09:00

Άφιξη και πρωινό στο ΚΠΕ

09:00 – 13:00

Στάδιο έκφρασης των μαθητών

α) Έκφραση των γνώσεων, των εντυπώσεων και των συναισθημάτων των μαθητών σύμφωνα με ένα προσχεδιασμένο σύνολο δραστηριοτήτων που ωθεί τους μαθητές να εκφραστούν γλωσσικά, κινητικά, εικαστικά δημιουργώντας ένα σκηνικό και μια ιστορία σχετικά με τους φυσικούς χώρους (λίμνη, ποτάμι) που επισκέφθηκαν. Στην ιστορία εμπλέκονται άνθρωποι και στοιχεία της φύσης, αναδεικνύεται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων και η σχέση τους με το περιβάλλον του σκηνικού, αναδύονται περιβαλλοντικά προβλήματα που αναλύονται και προτείνονται λύσεις μέσα από την ανάληψη ρόλων από τους μαθητές κατά τη δραματοποίηση της ιστορίας.

β) Συμμετοχή σε μεμονωμένες δραστηριότητες έκφρασης όπως θεατρικό παιχνίδι, δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου, αφίσας, λογοτεχνικών κειμένων ή εικαστικές δημιουργίες.

13:00 – 13:30

Αξιολόγηση του προγράμματος

Με ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια, στα οποία καταγράφονται οι παρατηρήσεις των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών, γίνεται η αξιολόγηση του προγράμματος.