Β. 2. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Β. 2.1. Τι είναι και γιατί μας ενδιαφέρει
Β.2.1.1. Τι είναι η βιοποικιλότητα
Β.2.1.2. Γιατί μας ενδιαφέρει η διατήρηση της βιοποικιλότητας
Β.2.2. Παράγοντες που απειλούν τη βιοποικιλότητα
Β.2.3. Διαχείριση της βιοποικιλότητας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Β 2.1.1. Τι είναι η βιοποικιλότητα

Γενετική ποικιλότητα είδους
Ποικιλότητα ειδών
Ποικιλότητα οικοσυστημάτων
• Χερσαία οικοσυστήματα
• Υδατικά οικοσυστήματα
• Μεσογειακά οικοσυστήματα
Πολιτισμική ποικιλότητα


Χερσαία οικοσυστήματα

Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τη θερμοκρασία και τη διαθεσιμότητα νερού, το χερσαίο περιβάλλον ταξινομείται σε έναν αριθμό από διαπλάσεις - biomes. Ως διάπλαση ορίζουμε ένα σύνολο σταθερών βιοκοινοτήτων που εκτείνονται σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Στα χερσαία οικοσυστήματα κάθε διάπλαση χαρακτηρίζεται από τον τύπο της φυτικής επικάλυψης που διαθέτει. Οι κυριότερες χερσαίες διαπλάσεις είναι τα υγρά τροπικά δάση, τα λιβάδια, οι έρημοι, τα υγρά δάση φυλλοβόλων, τα δάση κωνοφόρων (τάιγκα) και η τούνδρα (εικ. 1, 2, 3, 4).Εικόνα 1. Οι κύριες ζώνες βλάστησης της Γης

Εικόνα 2. Μέσος όρος ετήσιας βροχόπτωσης


Εικόνα 3. Η θερμοκρασία και η υγρασία καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τη φύση των διαπλάσεων.

Εικόνα 4. Μέσος όρος καθαρής πρωτογενούς παραγωγής (Kcal/τετραγωνικό μέτρο/έτος) στις διάφορες διαπλάσεις

Εικόνα 1: www.blueplanetbiomes.org/world_biomes.htm
Εικόνα 2:
earth.rice.edu/.../hydrosphere/ hot/freshwater/rainfall.html
Εικόνα 3: MILLER T. G.,
"Living in the Environment: Principles, Connections
and Solutions", σελ. 72 - Προσαρμογή από το ΚΠΕ Καστοριάς

Εικόνα 4:
MADER S., "Inquiry Into Life", σελ. 688 -
Προσαρμογή από το ΚΠΕ Καστοριάς